Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]mededelingen van de Belgische ambassade...

Quarta-feira, 22.06.11

De Ambassade van België te Lissabon nodigt u uit om volgende nuttige websites te raadplegen:

Website van de Ambassade van België te Lissabon:

http://www.diplomatie.be/lisbon
Website van de Federale Overheidsdienst (=Ministerie) Buitenlandse Zaken te Brussel:
http://diplomatie.belgium.be/nl

Omwille van belangrijke wijzigingen betreffende de aanvraag van een Belgische identiteitskaart en paspoort, wenst de Ambassade van België uw aandacht te vestigen op volgende consulaire procedures.


 1. Actualiseren van persoonsgegevens en gezinstoestand

 

      Voor een vlotte dienstverlening aan de Belgen, is het belangrijk dat de Ambassade van België te Lissabon beschikt over hun meest recente en volledige gegevens.

        

         Dit is niet alleen nuttig voor de afgifte van een nieuwe Belgische identiteitskaart, paspoort of levensbewijs, maar vergemakkelijkt ook de procedure indien u zich in moeilijkheden bevindt en consulaire bijstand van de Ambassade nodig heeft. In noodgevallen of een crisissituatie waarin de normale communicatielijnen onderbroken zijn, kan de Ambassade soms worden ingeschakeld voor de overbrenging van dringende berichten tussen u en uw familie in België.

 

Om deze redenen, is het belangrijk dat u aan de Ambassade onmiddellijk en systematisch volgende wijzigingen van uw persoonlijke gegevens meedeelt:

 

1.      wijzigingen van adres, telefoon- en GSM-nummers, e-mailadres. Het e-mailadres is nuttig voor de ontvangst van deze Ambabel Flash, maar ook van dringende en andere belangrijke berichten van de Ambassade.

2.      burgerlijke staat (huwelijk, echtscheiding, overlijden echtgenoot, …):

3.      samenstelling van uw gezin (geboorte, adoptie,…)

4.      wijziging van nationaliteit, of verkrijging van een bijkomende nationaliteit

In de gevallen 2 tot 4 wordt u verzocht om de Ambassade een voor eensluidend verklaard afschrift te bezorgen van de akte van huwelijk, scheiding, geboorte, adoptie, naamswijziging, nationaliteitsverkrijging of naturalisatie…

 

Uw dossier wordt systematisch bijgewerkt als u de Ambassade de nodige gegevens en documenten bezorgt.

 

 

 1. Overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand in de Belgische gemeente

           

Krachtens artikel 48 van het Belgische burgerlijke wetboek kunnen thans ook de in het buitenland wonende of verblijvende Belgen de in het buitenland opgemaakte akten van de burgerlijke stand die op hen betrekking hebben laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van een gemeente in België.

 

Een buitenlandse akte van de burgerlijke stand die betrekking heeft op een Belg kan steeds in België overgeschreven worden, in hiërarchische volgorde in:

 

 • de registers van de burgerlijke stand van de gemeente bevoegd voor de woonplaats van betrokkene of deze van zijn eerste vestigingsplaats in België,
 • de registers van de laatste woonplaats in België van de betrokkene,
 • de registers van de woonplaats van één van de ascendenten van de betrokkene,
 • de registers van zijn geboorteplaats,
 • de registers van de burgerlijke stand te Brussel.

 

De Ambassade raadt de in Portugal wonende Belgen aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid, die a fortiori bestaat voor de Belgen die na een verblijf in het buitenland terugkeren naar ons land en er zich opnieuw inschrijven in een gemeente.

 

         Alvorens de buitenlandse akte mee te nemen naar België, moet deze in het land waar ze werd opgemaakt wel gelegaliseerd worden. Om in België te worden aanvaard, moeten de door een Portugese overheid opgemaakte akten voorzien worden van de internationale legalisatie, Apostille genaamd, door het Portugese Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Om te weten door welke autoriteiten een in een ander land dan Portugal opgemaakte akte achtereenvolgens moet gelegaliseerd worden om in België erkend te worden kan u de toepassing in volgende link: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/ van de website van de Federale Overheidsdienst (=Ministerie) Buitenlandse Zaken te Brussel raadplegen.

 

De gelegaliseerde akte moet ook voorzien zijn van een vertaling naar de officiële

taal van de Belgische gemeente, waar de akte moet worden overgeschreven.

 

De officiële vertaling kan in België worden opgesteld door een beëdigd vertaler van de rechtbank van eerste aanleg van de woon- of verblijfplaats of in Lissabon door een door de Ambassade van België erkende vertaler (zie lijst op de website http://www.diplomatie.be/lisbonnl/ van de Ambassade). In dat geval moet de vertaling door de Ambassade gelegaliseerd worden.

 

 

 1. Aanvragen identiteitsdocumenten

 

Belgen ingeschreven bij de Ambassade van België kunnen er een elektronische identiteitskaart of (biometrisch) paspoort aanvragen.

 

 1.  
  1. Elektronische identiteitskaart (eID)

 

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart of deze aanvragen.

 

In België is het wettelijk verplicht voor alle Belgen, ook degenen die in het buitenland wonen, om vanaf de leeftijd van 15 jaar hun identiteitskaart bij zich te hebben.

 

De elektronische identiteitskaart kost 17 €, is kleiner van formaat dan het vorige model en is voorzien van een chip.

 

Één van de grote voordelen van de elektronische identiteitskaart als identiteitsdocument in vergelijking met de traditionele, niet elektronische identiteitskaartkaart is de blijvende geldigheid van de eID na verhuis naar een andere Belgische gemeente of naar het ambtsgebied van een (andere) Belgische ambassade of consulaat.

 

De huidige elektronische identiteitskaarten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

 

De Belgen hebben de keuze tussen een eID met certificaten of zonder certificaten. Deze certificaten bieden de mogelijkheid voor meerderjarige Belgen om zich via Internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening), b.v. voor hun elektronische belastingaangifte via de site www.taxonweb.be.

 

In de toekomst kunnen de Belgen de certificaten gratis laten activeren bij de Belgische gemeente van hun keuze, naar aanleiding van een bezoek aan ons land. (Hiertoe dienen zij wel zorgvuldig de PIN en PUK-codes te bewaren die zij ontvingen  bij de afgifte van de nieuwe elektronische identiteitskaart.)

 

De Belgen die kiezen voor een kaart zonder certificaten, kunnen die later nog activeren bij een Belgische gemeente of ambassade of consulaat aangesloten op het BELPIC-netwerk.

 

Voor meer informatie over de Belgische elektronische identiteitskaart kan u volgende websites raadplegen:

 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/identiteitskaart_belgen_in_buitenland/

 

http://eid.belgium.be/nl/

 

http://www.diplomatie.be/lisbonnl/default.asp?id=31&mnu=31

 

 

 1.  
  1. Biometrisch paspoort

 

Er zijn momenteel 2 types van Belgische paspoorten in omloop.

 

1. Belgische paspoorten met machineleesbare zone en zonder chip.

2. Belgische paspoorten met machineleesbare zone en met chip, ook "biometrische paspoorten" genoemd.

 

1)    Belgische paspoorten met machineleesbare zone en zonder chip zijn onder andere herkenbaar aan:

 • de vermelding "Europese Unie" op de voorzijde;
 • het feit dat de foto zich links op de pagina bevindt en gedrukt is;
 • de aanwezigheid van een pagina met uitleg over de veiligheidskenmerken.

 

2)    Belgische paspoorten met machineleesbare zone en met chip ("biometrische paspoorten") zijn onder andere herkenbaar aan:

 • het tekentje op de voorkaft (een cirkel tussen twee streepjes).

Ingeschreven Belgen die zich persoonlijk aanmelden aan het loket van de Ambassade van België te Lissabon, kunnen al een biometrisch paspoort aanvragen.

In een eerste fase, overeenkomstig de internationale afspraken, bevat de microchip informatie zoals de identiteitsgegevens, de handtekening en de paspoortfoto, inlichtingen die met het blote oog zichtbaar zijn op blz. 2 van het paspoort. In de eerste fase wordt nog geen vingerafdruk opgenomen op de microchip.

Zeer belangrijk is dat de Belgische paspoorten die geen chip bevatten geldig blijven tot het einde van hun geldigheidsduur, meestal 5 jaar, ook als intussen de afgifte van het biometrische paspoort veralgemeend wordt.

U kan meer informatie over het Belgische (biometrische) paspoort vinden op de volgende websites:

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/

http://www.diplomatie.be/lisbonnl/default.asp?id=32&mnu=32

 

 1. Nieuwe rubrieken ‘Nationaliteit’ en ‘Bijstand’ op de website van de Ambassade

 

Op de website van de Ambassade van België te Lissabon werden twee nieuwe rubrieken toegevoegd met nuttige informatie over Nationaliteit en Bijstand. Ze zullen in de toekomst regelmatig bijgewerkt worden.


U heeft toegang tot deze rubrieken via de titel ‘Diensten’ van de website van Ambassade van België te: Lissabon: http://www.diplomatie.be/lisbon.

 

 

-----------------------------

 

Wonen, werken, studeren in het buitenland? Alles over het behoud van je Belgische sociale zekerheid via www.socialsecurity.be

Wie in het buitenland gaat wonen, werken of studeren, kan sinds 22 april 2010 via de portaalsite van de Belgische sociale zekerheid nagaan welke rechten op vlak van de Belgische sociale zekerheid hij kan behouden. Voortaan kunnen burgers op een interactieve manier informatie opvragen over hun sociale zekerheid in het buitenland.

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-government partner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "U gaat weg uit België" van de portaalsite. De burger hoeft er enkel zijn nationaliteit, bestemming en statuut aan te klikken en het onderwerp waarover hij meer informatie wil. Hij krijgt dan meteen een overzicht van de rechten die hij in het buitenland nog heeft op het vlak van de Belgische sociale zekerheid. Hij kan informatie opvragen over de kinderbijslag, pensioenen, de terugbetaling van medische kosten, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid, de betaling van sociale bijdragen, …

De toepassing richt zich tot werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, … Ze is niet bestemd voor wie naar het buitenland vertrekt op vakantie of in België komt wonen, werken of studeren.

Dit unieke concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Belgische Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid en de Belgische Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS), die de informatie voor de toepassing aanleverden.

Voor bijkomende informatie:

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Beleidsondersteuning
press@minsoc.fed.be

Hendrik Hermans : 02/528.63.40

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/135
1000 Brussel

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/sociale_zekerheid_in_het_buitenland/

 

 

Autoria e outros dados (tags, etc)

publicado por NCBPortugal às 23:16

Biologische groente

Quarta-feira, 22.06.11

Sinds 1986 bewerken wij ons land op een biologische manier.

Met 3 kassen van om en bij 500 m2 kunnen wij ook in de winter en vroeg in het voorjaar groenten aanbieden.

Het idee van de groentenkorf ( cabaz) hebben we al in 1993 uitgetest, met succes.

 

Als producent is het leuk om steeds uw oogst te kunnen verkopen en niet met overschotten te blijven. Als consument is het leuk om voor de beste prijs  verse produkten te  verkrijgen.

 

Als bewuste bioverbruiker is de cabaz het goedkoopste en de gezondste  manier om aan uw groenten te komen.

Wat stellen wij u voor: Voor 10€ kan u wekelijks in Oliveira do Hospital uw cabaz afhalen.

Afhankelijk van de seizoenen bieden wij u een verzameling gecertificeerde ( certifactie door sativa) biogroenten aan. Bij het samenstellen hanteren we de groothandelsprijzen (de prijs die wij krijgen van de biowinkel)

 

Deze week bevatte de cabaz: 1x peterselie, 1x snijselder, 1 bloemkool, 1 brocoli, 1 sla, 2 komkommer, 2 koolrabi, 1 spitskool, 2 courgette, 1 x radijs , 1 portie hotelboontjes en 1 bussel prei.

 

Er zijn bepaalde dingen die je absoluut niet lust maar je lust heel graag....

Door een cabazcontract  tussen ons te maken kunnen we ons teeltplan aanpassen en deels op maat uw cabaz samenstellen.

 

Wil je echt bio eten? Wij hebben dit jaar geen aardappelen in bio maar mijn collega in Aveiro wel.

Daar we in contact staan met andere biotelers kunnen we er voor zorgen dat de cabaz volledig wordt gedurende het jaar rond.

Interesse ? mail ons op info@germisem.com

Peter Vansant

Autoria e outros dados (tags, etc)

publicado por NCBPortugal às 16:14

"17 de eeuws Holland" in Gulbenkian

Quarta-feira, 22.06.11

“Vamos à Holanda do Século XVII”

25/6/2011 – 14h30 Museu Calouste Gulbenkian Fundação Calouste Gulbenkian Av. de Berna, 45 | Lisboa

Visita Oficina Famílias 8 aos 12 anos €7,50 (adulto + criança)

Informações e reservas: Tel. 217 823 800 (segunda a sexta-feira | 15h/17h00) Compra online: www.descobrir.gulbenkian.pt

Autoria e outros dados (tags, etc)

publicado por NCBPortugal às 15:27
comentários recentes

 • Marant

  Wij zijn al open vanaf vrijdag 5 september!!

 • MARANT

  Nog gedurende deze expositie hebben we een special...

 • Karin Hulsman

  Helaas, de markt gaat morgen niet door. De volgend...

 • Bert ten Brinke

  Mooi, Leni.Dit gedicht is muzikaal vertolkt door h...

 • Anónimo

  gostei do blog

 • leni

  ocharme die non... 'k zou niet in haar plaats will...

 • marten salverda

  Vanuit Nederland onze oprechte deelneming! Sterkte...

 • Leen

  http://e-beira.com/index.php?option=com_adsmanager...

 • Leen

  http://www.facebook.com/events/283276478451184/We ...

 • NCBPortugal

  ja, inderdaad .De volgende is op 1 juli.Leni
subscrever feeds